Doprava ZDARMA nad 270 CZK | Kód: BFCZ -5%na objednávku

Preambula

Reklamační řád upřesňuje postup zákazníka a BIORUŽA, s. r. o., se sídlem Laborecká 1,010 01 Žilina, IČ: 52234070, zapsaná v obchodním rejstříku okresního soudu Žilina oddíl: Sro :, Vložka čislo: 71761 / L, místem podnikání: Laborecká 1 010 01 Žilina a a
provozem: Bioruža, Rosinská 13 010 08 Žilina v případě, že i přes veškeré úsilí společnosti o zachování vysoké kvality nabízeného
zboží vznikne na straně zákazníka (konečného spotřebitele nebo obchodníka) oprávněný důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za
vady prodávaného zboží. Všechny reklamace včetně neoprávněných se snažíme řešit ke spokojenosti všech zúčastněných. 

Článek I

 Prevence

1. Při zadávání objednávky zboží je nutné, abyste si zkontrolovali zvolený druh a velikost balení před potvrzením objednávky na www.bioruza-sk nebo před odesláním objednávky na mail info@bioruza.sk. Předejdeme řešení dodávky původně nechtěného zboží nebo balení.

 2. Při používání zboží je nutné, abyste věnovali dostatečnou pozornost doporučenému používání uvedeném na obalu zboží, v příbalových letácích nebo na našich webových stránkách, případně nás kontaktovali na info@bioruza.sk. Nebo telefonicky s otázkami na použití v konkrétním případě. Předejdeme Vaší nespokojenosti s účinností produktů.

 3. Naší povinností je reagovat na Vaše podněty, zlepšovat všechny procesy a doplňovat dostupné informace o produktech, abychom zabránili jakékoliv oprávněné reklamaci.

 Článek II

  Základní podmínky reklamace

  1. Pokud se vyskytne u zakoupeného zboží v záruční době vada, máte právo tuto vadu reklamovat.

  2. Vadou se rozumí neshoda mezi objednávkou, fakturou a / nebo dodaným zbožím, poškozený balík nebo zboží v něm.

  3. Za vadu nelze považovat:

  * vizuální nebo čichové vjemy nepříjemné pro zákazníka
  * změny vyplývající z přírodního charakteru použitých surovin
  * omyl na straně zákazníka při objednávce zboží
  * opotřebení nebo spotřeba zboží způsobena obvyklým užíváním
  * nebo pokud to vyplývá z povahy věci (např. uplynutím doby životnosti)

  Za vadu neodpovídáme, pokud je vada na zboží v době převzetí a z důvodu této vady je sjednána sleva z kupní ceny, případně je zboží dodáno k objednávce jako dárek.

  4. Pro zajištění řádného uplatnění a vyřízení reklamace postupujte podle doporučení uvedených v příloze 1.

  5. V případě, že uplatníte právo z vady prodaného zboží řádným způsobem, bude reklamace vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

 Článek III

  Místo a způsob uplatnění reklamace

  1. V případě zájmu o reklamaci našeho zboží učiňte tak bezprostředně po zjištění vady na zboží.

  2. Reklamaci uplatníte jako koncový zákazník přímo v prodejně nebo na e-shopu, kde jste si zboží zakoupili na základě předložení dokladu o zaplacení a v souladu s reklamačním řádem dané prodejny nebo e-shopu.

  3. Jako koncový zákazník nebo obchodník, který zakoupil zboží přímo na www.bioruze.cz, nás neprodleně informujte o uplatnění reklamace:

     * prostřednictvím reklamačního modulu přímo na e-shopu
     * telefonicky: na +420792578253
     * e-mailem na reklamacie@bioruza.sk
     * poštou případně osobně na adrese provozu Rosinská cesta 13, 010 08 Žilina

4. V prvotní informaci o uplatnění reklamace (přes e-shop, e-mailem nebo poštou) uveďte své identifikační údaje, číslo objednávky / faktury, druh a rozsah vad na reklamovaném zboží, případně jak se vada zboží projevuje, jaký nárok z důvodu reklamace zboží uplatňujete, datum, případně podpis.

5. Na uplatněnou reklamaci jsme povinni reagovat do 24 hodin formou potvrzení o tom, kdy jste reklamaci uplatnili, což je předmětem reklamace a jaký způsob řešení reklamace požadujete (zahájení reklamačního řízení).

6. Pro úspěšné vyřešení reklamace Vás žádáme o potřebnou součinnost.

7. V případě oprávněné reklamace máte právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemáte nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani www.bioruza.sk nemá nárok na náhradu nákladů vzniklých na její straně (pokud se ze strany zákazníka nejednalo např. O opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se už dá domnívat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv)

Článek IV

Postup uplatnění reklamace


Právo z vady zboží (reklamace) musí být uplatněno v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. Pokud je na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena lhůta k použití, neskončí záruční doba před uplynutím této lhůty.

1. Poškozený balík

Při přebírání zásilky, v případě viditelného poškození balíku nebo zboží v něm, jste oprávněni (a my doporučujeme) balík nepřevzít. V případě převzetí zásilky jste povinni sepsat protokol o poškozené zásilce (formulář má k dispozici řidič přepravní služby) a potvrdit ho řidičem přepravní společnosti. Následně je nutné nám do 24 hodin od převzetí zásilky poskytnout podklady pro reklamaci, abychom následně mohli řešit reklamaci s přepravní společností.

 Podklady pro reklamaci zahrnují:

 a) hlášení o reklamaci včetně protokolu o poškozené zásilce ve struktuře podle přílohy 1

 b) fotodokumentaci poškozeného balíku a zboží (návod na zajištění fotodokumentace naleznete také v příloze 1

 Nejasné, chybějící nebo opožděné zaslání podkladů pro zahájení reklamačního řízení mohou být důvodem pro zamítnutí reklamace.

2. Poškozené zboží

V případě převzetí zásilky, na níž nebylo zjevné poškození obsahu, postupujte podobně, jako u poškozené zásilky bez dodání protokolu o poškozené zásilce potvrzeného ze strany řidiče přepravní společnosti.

3. Skrytá vada zboží

Vadu projevenou se zpožděním reklamujte bezprostředně po jejím zjištění nebo projevení. Kontaktujte nás prostřednictvím e-shopu (reklamační modul), e-mailem nebo telefonicky.

Při hlášení reklamace uveďte, jakou vadu na produktu vnímáte a jak se projevuje. Následně Vás budeme kontaktovat a dohodneme následný postup řešení reklamace.

Pro dokazování vady produktu Vás žádáme o zpětné zaslání vadného výrobku. Při spotřebě více než ¼ obsahu výrobku nemusí být tato reklamace uznána.

V případě, že produkt nesplňuje Vaše očekávání v účinku, nemusí být reklamace akceptována, ale budeme hledat způsob, jak ve Vašich podmínkách může výrobek fungovat, případně jak řešit Vaši potřebu prostřednictvím jiných produktů. 

4. Neshoda mezi objednávkou, fakturou a / nebo dodaným zbožím 

Před hlášením neshody mezi objednávkou a dodaným zbožím prosíme, zjistěte, zda Vám byly doručeny všechny balíky.
 
V případě nedoručení některého z balíků nebo nedoručení objednávky do 3 pracovních dnů od potvrzení objednávky nás neprodleně informujte.

V případě neshody způsobené jiným důvodem než nedoručením balíku nás neprodleně kontaktujte telefonicky nebo mailem a dohodneme následný postup řešení reklamace.

Článek V

Způsoby řešení reklamace

1. V případě oprávněné reklamace je Vašim právem, abychom zboží bezplatně a neprodleně uvedli do stavu odpovídajícího Vašim požadavkům a zjednali nápravu jedním z následujících způsobů.

2. V případě výskytu odstranitelné vady má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Bioruža je povinna vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

3. Pokud to není vzhledem k povaze vady neúměrné, může zákazník požadovat výměnu zboží (na přání zákazníka je možné vyměnit za jakékoliv zboží). Pokud není výměna zboží možná, může zákazník od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží.

4. V případě neodstranitelné vady má zákazník právo na výměnu zboží, odstoupení od smlouvy a vrácení ceny za zboží nebo poskytnutí přiměřené slevy z ceny zboží.

5. V případě zamítavého stanoviska k reklamaci Vás budeme písemně (e-mailem nebo poštou) informovat včetně zdůvodnění zamítnutí reklamace (ukončení reklamačního řízení).


Článek VI

Závěrečná ustanovení

Změny reklamačního řádu vyhrazeny. V Žilině 01.05.2018