Doprava ZDARMA nad 1100Kč
Dezinfekční prostředek na povrchy Mynano 5L
Dezinfekční prostředek na povrchy Mynano 5L
Akce -80%

Dezinfekční prostředek na povrchy Mynano 5L

Dezinfekce na povrchy doma, ve škole či práci. Více info

Skladem 5 a více ks, odesíláme do 24 hodin
816 Kč -80% 163 Kč
ks
Kód produktu: 1536 Výrobce: rubella Přidat k oblíbeným produktům
Nevíte si s něčím rady? Náš odborník Vám poradí

Dezinfekční prostředek na povrchy Mynano 5L

Tekutý bezchlórový a bezkyslíkový dezinfekční prostředek určený k dezinfekci všech omyvatelných ploch, povrchů, předmětů a nástrojů kde je zvýšené riziko množení bakterií a virů. Dezinfekce splňuje § 35 zákona č. 120/2002 a je schválena Ministerstvem zdravotnictví České republiky.
Ošetřený předmět je chráněn před výskytem mikroorganismů jakýchkoli mikrobiologických jednotek, buněčná nebo nebuněčná. Prostředek stejně zabraňuje vzniku plísní, hub, kvasinek, řas a cizopasných mikroskopických helmintů.

Základní složka: Ultrakoncentrát obsahuje 100000 ppm Alkyl Benzalkonium chlorid.

Použití:

Rovnoměrně naneste na povrch a nechte působit. Následně důkladně setřete.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

H314 Způsobuje těžké popálení kůže a poškození očí H411 Toxický  pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P301 P330 P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303 P361 P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. P305 P351 P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte lékaře. P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad.
DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDEK NENÍ URČEN K POUŽITÍ U ČLOVĚKA NEBO ZVÍŘAT

Konzistence tekutá